Енерпром ЕООД проектира и произвежда широка гама електротабла според специфичните изисквания на своите клиенти, спазвайки българските и европейски нормативни уредби. Използваме апаратура на реномирани производители като SIEMENS, Schneider, ABB, Noark и др.

Можете да направите запитване, като изпратите писмо на имейл  enerprom@enerprom.bg , като ни потърсите на телефон +359 87 916 6644  или като попълните формата на страницата ни за контакт.

Кратка класификация на произвежданите от нас табла според предназначението им:

Разпределителни и табла за битови нужди

   Служат за разпределение на електрическата енергия  в предприятията, в обществените или жилищните сгради и др. Те могат да бъдат стоящи, за монтаж на стена или за вграждане в стена. Силовите разпределителни табла са предимно изработени от стабилна метална рамка и прахово боядисана ламарина или от монолитна метална кутия, като основно се използват в промишлените обекти или като главни разпределителни табла (ГРТ) в сградите. В повечето случаи апаратурата в тях се разполага на метална плоча.  Модулните разпределителни табла намират приложение най-вече като последно звено в разпределението на енергията към крайните битови консуматори (осветление, контакти и др.). Могат да бъдат изработени, както от прахово боядисана ламарина, така и от пластмаса. Разбира се в някои случаи те също могат да поемат ролята на главни разпределителни табла.

Табла за автоматизация и Мотор-контрол центрове (МСС)

Използват се при изграждане на индустриална и сградна автоматизация. Следят параметрите и управляват изпълнителните механизми на отделни машини или цялостни технологични процеси. В тях са разположени устройствата, съдържащи логическата информация (свободно програмируеми или специализирани контролери), тяхната входно-изходна разширителна периферия, панели за визуализация, пусково-предпазна и защитна апаратура.

Контролни и измервателни табла

Обикновено в този клас табла се разполагат трансмитери, конвертори и дисплеи за контролно-измервателните прибори (КИП), като през тях се осъществява предаването на информация или сигнал от физическите сензори към контролерите за автоматизация. Монтират се в близост до мястото на отчитане на съответния сензор и дават възможност на обслужващия персонал да проследява директно стойностите на измерваните параметри.

Комплексни кондензаторни уредби (ККУ)

Когато има наличие на индуктивни товари (двигатели, дросели, трансформатори и др.) неизбежно се генерира т.нар. реактивна енергия. Това е „вредната“ част от пълната мощност, която не се оползотворява в ефективна работа на машините, загрява допълнително захранващите кабели (с което им намалява значително експлоатационния период) и натоварва електропреносните мрежи. Чрез употреба на системи от кондензатори, реактивната енергия може да бъде компенсирана, така че по -голямата част от нея да се колебае между консуматора и кондензаторите, а не между източника на захранване и консуматора. Комплектните кондензаторни устройства са едно изключително изгодно решение за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за електропотребление.

Пултове за местно управление (ПМУ) и изнесени табла за управление

В повечето случаи ПМУ представляват метални или пластмасови кутии с неголями размери, на фасадата на които се монтират селектор, бутони за старт и стоп и локални ръчни силови разеденители (шалтери). Този вид табла се разполагат в близост до прилежащото им съоръжение и служат за принудително стартиране или спиране на същото на местно ниво. Тези табла имат особено голямо значение при пусково-наладъчни, диагностични и ремонтни дейности. Комбинирани изнесени табла за управление се използват при ситуации, при които стартиране (респ. спиране) на дадена машина или група машини трябва да се осъществява от място отдалечено от таблото с пусково-предпазната апаратура (примерно дежурна стая или апаратна зала).

Специализирани табла

Към тази група спадат таблата, за които съществуват строго определени изисквания и се влага изцяло или частично нестандартна апаратура, като най-често това са специализирани контролери с точно определена задача и логика.