Енерпром ЕООД България е компания, състояща се от екип амбициозни и висококвалифицирани инженери и специалисти с дългогодишен професионален опит.

 Фирмата е специализирана в следните сфери на дейност:

 • Инженеринг и проектиране по част електро и автоматизация. От идеята до въвеждането в експлоатация, ние ще Ви предложим гъвкави, целесъобразни и икономически изгодни решения, изцяло съобразени с Вашите изисквания.

 • Битово и индустриално електроизграждане. Доставка и монтаж на материали и резервни части за електрически инсталации.

 • Доставка и изграждане на заземителни, мълниезащитни и пожароизвестителни инсталации.

 • Aсемблиране и монтаж на табла.
  – За битови инсталации.
  – Главни, второстепенни и други разпределителни табла.
  – Мотор Контрол Център (МСС).
  – Табла за централизирано управление и автоматизация (PLC).
  – Комплексни кондензаторни уредби (ККУ).
  – Табла за осветление на улици, паркове и градини.
  – Електроизмервателни табла.
  – Комбинирани табла
  – Пултове за локално и централно управление.
  – Ремонтни и временни табла.

 • Автоматизация на машини, съоръжения и технологични процеси в различни отрасли на промишлеността, водите, енергетиката и дома.

 • Системи за централизирано наблюдение и управление на машини, съоръжения и процеси (SCADA, BMS).

 • Доставка, монтаж и настройка на контролно-измервателни прибори (КИП).

 • Изграждане на индустриални комуникационни мрежи (Modbus, Profibus, Ethernet).
 • Пусково-наладъчни дейности, диагностика и сервизиране на електро оборудване.
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Енерпром ЕООД е регистрирана в Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи в енергийната инфраструктура от трета до пета категория. Във фирмата е внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015.